Testy eksperckie w ramach projektu B2B Centrum

 

 Szanowni Państwo informujemy, iż przetarg został zakończony. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty jest dostępne w siedzibie firmy LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa
tel. + 48 22 255 30 00
fax + 48 22 255 30 09
biuro@lovo.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2014

I. ZAMAWIAJĄCY

LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o   ul. Ruchliwa 15, 02-182 Warszawa

NIP: 5213553688, REGON: 142241200, KRS: 0000346734

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  Testów eksperckich w ramach projektu B2B Centrum

 1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Testy eksperckie przed uruchomieniem projektu B2B Centrum, kontrola jakości systemu przetestowanie zarówno poprawności działania systemu jak i jakości realizacji założonych funkcjonalności.

 Projekt CENTRUM polega na wdrożeniu zintegrowanego systemu B2B CENTRUM przeznaczonego do zautomatyzowania komunikacji biznesowej z Partnerami usług hurtowych (resellerami i operatorami). Dzięki wdrożeniu tego systemu możliwe będzie istotnie zredukowanie kosztów komunikacji z Partnerem oraz kosztów obsługi Partnera na rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych, a co za tym idzie zredukowanie ceny sprzedaży usług. Ważnym elementem wdrożenia jest również przyśpieszenie procesów i eliminacja możliwości pomyłki w kilkukrotnie przepisywanych danych.

 *Szczegółowy opis projektu zostanie udostępniony oferentom, którzy zgłoszą się do postepowania.

 3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.05.2014r.

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@lovo.pl, lub za pośrednictwem poczty na adres LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa do dnia 14.04.2014r., wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.04.2014r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14: 00 w siedzibie LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 VI. OCENA OFERT

      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. Cena - 70%
  2. Termin dostawy - 30%

 VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty email.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Kozub pod numerem telefonu 22 255 3036 oraz adresem email: malgorzata.kozub@lovo.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

Wzór oświadczenia