Zakup Serwerów z wyposażeniem

AKTUALIZACJA STRONY - OGŁOSZENIA Z DNIA. 05.04.2013 R.

 Szanowni Państwo informujemy, iż przetarg został zakończony. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty jest dostępne w siedzibie firmy LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o.  

 

 Szanowni Państwo, informujemy, iż  ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 2 kwietnia 2013r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 18.03.2013 r. zmianie uległ termin wykonania zamówienia:   

BYŁO termin zamówienia do: 30.03.2013r.

JEST termin zamówienia do: 21 od momentu zamówienia

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 realizowany w ramach Funduszy Europejskich  

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa
tel. + 48 22 255 30 00
fax + 48 22 255 30 09
biuro@lovo.pl

 Zapytanie ofertowe nr 01/03/2013

I. ZAMAWIAJĄCY

LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o   ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa

NIP: 5213553688, REGON: 142241200, KRS: 0000346734

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup Serwerów z pełnym wyposażeniem - 8 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący każdego z 8 serwerów

Specyfikacja serwerów:

Redundantne serwery realizujące poszczególne funkcje systemu: serwery bazodanowe, serwery aplikacyjne, serwer mediacyjny, serwer www.

-       Obudowa: typu Rack, wysokość nie więcej niż 2U z szynami mocującymi w szafie

-       Typ Chipsetu:  Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM

-       Procesor:  Dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.0GHz, pamięć cache minimum 15MB każdy lub   procesory równoważne osiągające w oferowanym serwerze w teście SPECint_rate_base2006 wartość nie mniejszą niż 377. wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org  ( wydruk załączony do oferty ). Procesory musza wspierać taktowanie pamięci zegarem minimum 1333 MHz

-       Pamięć zainstalowana (pojemność): od 6 do  8 GB

-       Maksymalna pojemność pamięci:  768 GB

-       Ilość wolnych gniazd pamięci: minimum od 18 do 20 szt.

-       Sloty rozszerzeń: minimum 5 slotów PCI-Express Gen3 z czego co najmniej 3 sloty pracujące z prędkością 16x .

-       Karta graficzna: zintegrowana, obsługująca rozdzielczości 1280 x 1024(32 bpp), 1920 x 1200(16 bpp)

-       Karta sieciowa: 4 x 10/100/1000 Mbit/s

-       Zasilacz: Redundantne wentylatory i zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy minimum 460W każdy

-       Kontrolery: kontroler dysków typu SAS minimum 8 portów zapewniający obsługę RAID 0,1,10,5,50 z cache typu flash minimum 512MB i zapewniający możliwość rozbudowy do 2GB

-       Dyski: 2 szt dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 600 GB 10 krpm 2,5” każdy, miejsce na instalację min. 8 z możliwością rozbudowy do 16  szt. dysków 2,5” hot-plug

-       Zarządzanie: Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania z dedykowaną kartą LAN do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania

-       3-letnia gwarancja w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia

 3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21 dni od momentu zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

* opatrzona pieczątką firmową,

* posiadać datę sporządzenia,

* zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

* podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@lovo.pl, lub za pośrednictwem poczty na adres LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa do dnia 25.03.2011r., wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.03.2013., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14: 00 w siedzibie LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena - 60%

2. Termin dostawy - 40%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty email. Zawiadomienie o wyborze będzie dostępne w siedzibie firmy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Kozub pod numerem telefonu 22 255 3036 oraz adresem email: malgorzata.kozub@lovo.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

OGŁOSZENIA 

1. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

2. Zawiadomienie dotyczące aktualizacji specyfikacji

3. Zapytanie ofertowe z aktualna specyfikacją